Leading the Precision Agriculture World

การพัฒนาทางการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายด้านมาประยุกต์ใช้ บริษัท ธาอัส จำกัด (Crop Tech Asia,CTA) เป็นผู้นำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมาตอบสนองแก่อุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจ-ออกแบบ , การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการเกษตร , การเตรียมพื้นที่และการปรับปรุงดิน , ระบบชลประทานจนถึงการปลูกและเก็บเกี่ยว

ระบบเกษตรกรรมแบบความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) คือ การทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทางการวัด การควบคุม การสำรวจ และสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่การวางแผนการผลิต การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดิน น้ำ อากาศ สภาพแวดล้อมและพืช

การเกษตรแบบความแม่นยำในฟาร์ม (Precision Farming) คือกระบวนการผลิตที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการ ผลิตต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดถึงตำแหน่ง ปริมาณ เวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพาะปลูกอย่างคุ้มค่า(Economical) ควบคุมต้นทุนการผลิต(Cost Optimum) สามารถตรวจสอบย้อนกลับและโปร่งใส (Traceability and Transparency)

P1040965

เกี่ยวกับเรา

CTA (บริษัท ธาอัส จำกัด) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 โดยการร่วมมือระหว่างครอปเมเนจเม้นต์ (Crop Management) ประเทศออสเตรเลีย และคุณวรชัย มโนมัธย์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาธุรกิจด้านการบริการทางด้านเกษตรกรรม…….

29-Jul-15-10-38-50-AM-tile

สินค้า

CTA ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร อาทิเช่น Trimble , รถเก็บหิน- ผานพรวน กีวี-เป๊กก้า , ปุ๋ย , อุปกรณ์เซ็นเซอร์ , ฟีโรโมน , ระบบเทปน้ำหยด , รถตัดอ้อย , อุปกรณ์ปรับดิน (scrapper)

1

บริการ

CTA เป็นผู้ให้บริการทางด้านวิเคราะห์ดิน น้ำ ใบพืช , งานด้านที่ปรึกษาการเพาะปลูก , การสำรวจทางการเกษตรภาคพื้นดินและทางอากาศ , การให้เช่าเครื่องทางการเกษตร เช่นอุปกรณ์ปรับดิน , เลเซอร์ , จีพีเอสทางการเกษตร

Contact

305 ม. 4 ซอยคุณวิเวียน (แจ้งวัฒนะ 15/1)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(+66) 02-5737903
(+66) 02-5737904
อีเมล์: admin@croptechasia.com; support@croptechasia.com