Leading the Precision Agriculture World

CTA เข้าร่วมอมรมหลักสูตรการใช้เครื่องปรับระดับหน้าดิน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 11 – 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง Dr. Joseph Rickman  จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) และคุณบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว คุณธนัท ทรงเมธากฤตย์ บริษัท ธาอัส จำกัด (CTA) ทำการอบรมการใช้เครื่องปรับระดับหน้าดิน (Trimble Laser Leveling) ให้กับข้าราชการกรมการข้าวและสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยในการอบรมนี้ได้ใช้งานเครื่องปรับระดับในพื้นที่ดินแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งหลังการปรับระดับพื้นที่แปลงทดลองมีความสูงต่ำไม่เกิน 2 ซม. สามารถควบคุมระดับน้ำและทำให้ลดการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายในการสูบนำ้ รวมทั้งได้มีการทดลองทำนาแบบ Precision Farming ทำให้ประหยัดพันธุ์ข้าวปลูกได้ 30% และระยะระหว่างหลุมที่หยอดข้าวมีระยะห่างคงที่ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 2 ซม. Land Leveling

Contact

305 ม. 4 ซอยคุณวิเวียน (แจ้งวัฒนะ 15/1)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(+66) 02-5737903
(+66) 02-5737904
อีเมล์: admin@croptechasia.com; support@croptechasia.com